مریم عارف نیا

درباره من:

کارشناس ارشد کامپیوتر با پنج سال سابقه کار در حوزه شبکه و مربی فنی و حرفه ای

تعداد خرید

11 مهارت

فروش مهارت

67 کارآموز

انتشار مهارت

6 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان