سینا مصطفایی

درباره من:

دانشجو کارشناسی رشته اقتصاد از دانشگاه محقق اردبیلی دیپلم تجربی مسلط به دروس ریاضی و عمومی

تعداد خرید

0 مهارت

فروش مهارت

0 تومان

انتشار مهارت

1 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان