ندا احمدی

درباره من:

در حال حاضر استاد دانشگاه رازی کرمانشاه و استاد دانشگاه فنی و حرفه ای دختران کرمانشاه هستم

تعداد خرید

1 مهارت

فروش مهارت

9 کارآموز

انتشار مهارت

1 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان