نگین ایرانمنش

درباره من:

سابقه تدریس مجازی و دارای مدرک جهاد دانشگاهی اموزش اول دبستان و داشنجوی اموزش ابتدایی

تعداد خرید

4 مهارت

فروش مهارت

0 تومان

انتشار مهارت

6 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان