فاطمه مرادپور

درباره من:

کاردانی رو تموم کردم ودر حال تحصیل کارشناسی میباشم و ۶۰ساعت کاراموزی را طی کرده ام

تعداد خرید

0 مهارت

فروش مهارت

6 کارآموز

انتشار مهارت

1 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان