سید امین حسینی

درباره من:

کارشناسی ارشد مکانیک گرایش تبدیل و انرژی تدریس دروس : ترمودینامیک، انتقال حرارت، سیالات نرم افزار: Ansys Fluent, Fortran90, Gambit, Microsoft office

تعداد خرید

1 مهارت

فروش مهارت

0 تومان

انتشار مهارت

3 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان