سید عادل ابوطالبی

درباره من:

در حال تحصیل در رشته کامپیوتر (هنرستان)، علاقه مند به مباحث شبکه و امنیت.

تعداد خرید

4 مهارت

فروش مهارت

10000 تومان

انتشار مهارت

3 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان