میلاد خاکسار

درباره من:

کارشناس ارشد مشاوره خانواده مدرس و مشاور حوزه های کودک، نوجوان، ازدواج، خانواده و تحصیلی مشاور دبستان و متوسطه اول مدارس اصفهان سرباز مشاور سابق نزاجا اصفهان مشاور و مدرس انجمن روانشناسان خودتوانمند مشاور کنکور مرکز برگ سبز مدرس کتب روانشناسی موسسه فن پردازان مشاور سابق انجمن خیریه حضرت ابوالفضل

تعداد خرید

0 مهارت

فروش مهارت

1 کارآموز

انتشار مهارت

1 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان