نگار نجفیان

درباره من:

کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر دارای سابقه تدریس در دانشگاه و آموزشگاه فنی و حرفه ای

تعداد خرید

0 مهارت

فروش مهارت

42 کارآموز

انتشار مهارت

2 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان