فصل اول - مفاهیم بورس


آموزش بورس - برای کسایی که دنبال این هستن که با سهامشون چی کار کنن سعی کردم چند ویدیو مناسب پیدا کنم و بزارم تا شاید کمی بهشون کمک کرده باشم .