پایه ی 10: فصل 2: کار و انرژی


آموزش فیزیک سال دوم متوسطه

خوب بود

محتوای کتابای درسی خیلی کم و راحت شده ولی همه چیز کامل توضیح دادن
خیلی خوب بود