فصل چهارم فیزیک پایه دهم


مباحث مطرح شده: دمای تعادل، گرماسنج، تغییرحالت ماده، تعادل آب ویخ

عالی بود . با انتشار مهارت های رایگان در ابتدا کاربران سایت را با مهارت های خودتان آشنا کنید .

لیست مطالب دوره :