عروسک بافی وپته
رضیه زندی
توضیحات
مهارت :
قلاب بافی ک از حلقه جادویی وشیش پایه شروع ودرهر رج تعداد پایه ها فرق میکند
زمان :
00:04 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
علاقه مند ب تدریس و آموزش دادن
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

مهارت آموزان

نظرات :

خوبه ولی بهتر بود توضیحات هم در حین کار داده می شد .