علوم پایه ی چهارم
هدا خندان دزفولی
توضیحات
مهارت :
این محتوا توضیحاتی در مورد فصل اول علوم پایه ی چهارم ارائه میدهد.
زمان :
00:01 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
چهارده سال سابقه ی تدریس در مقطع دبیرستان و دبستان در چهار ناحیه ی مدارس اهواز
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

زمان آموزش بسیار کوتاه می باشد .