توضیحات
مهارت :
هنر خوشنویسی با خودکار
زمان :
00:08 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
دانشجوی ارشد مهندسی صنایع غذایی مهارت درزمینه هنر خوشنویسی
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

خیلی خوب بود