حقوق جزای عمومی 1
محدثه قاسمی
توضیحات
مهارت :
قسمت حقوق جزای عمومی 1 بحث عطف بماسبق نشدن
زمان :
00:19 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
حقوق جزاوجرم شناسب
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

عالی بود